Acompanyament integral per a la teva empresa o activitat
Assessorem i gestionem empreses i autònoms en l’àmbit tributari, laboral, civil i mercantil per facilitar el dia a dia de la teva empresa o negoci.
Contacta amb nosaltres
Assessorament laboral
Sabem que l’àmbit laboral està en constant canvi, fet que planteja molts dubtes i suposa un desgast important tant si ets empresa com particular.
Per això, des d’Alfad Assessors ens encarreguem de totes les gestions de l’àmbit laboral per a particulars i empreses. Perquè tu et dediquis al que saps fer millor: la teva feina.
Alta d'empreses
Contractació laboral
Confecció de nòmines i Seguretat Social
Tramitació d'altes i baixes de persones treballadores
Tramitació d'altes i baixes de règims especials de la Seguretat Social
Conciliacions laborals
Ajornament de pagaments de quotes de la Seguretat Social
Assessorament i representació en inspeccions laborals
Assessorament  tributari
Des d’Alfad Assessors estudiem la situació fiscal de cada empresa, professional liberal o particular i t’aconsellem per optimitzar les tributacions i alleugerir la pressió fiscal en el teu cas concret.
Estem al dia de les últimes novetats i de com t’afecten, i busquem sempre la millor proposta per a tu a través d’un assessorament permanent o puntual per a qualsevol operació, transacció o qüestió en matèria tributària.
Inspeccions tributàries, recursos i reclamacions
Planificació fiscal i anàlisi de l’impacte dels nombrosos canvis legislatius en matèria tributària
Altes censals de noves societats i persones físiques
Gestió tributària i confecció d'impostos directes i indirectes
Pagaments fraccionats: estimació directa i estimació objectiva (mòduls)
Gestió i assessorament en l’impost sobre transmissions patrimonials
Impost sobre successions i donacions
Retencions i pagaments a compte dels diferents impostos
Tramitació d'expedients d'ajornament de liquidacions
Assessorament comptable
Analitzem i processem rigorosament tota la documentació i utilitzem les últimes tecnologies per donar-te un servei de qualitat, ràpid i eficaç.
Comptabilitat de societats, persones empresàries i professionals
Actualització de comptabilitats d'exercicis anteriors
Balanços i comptes de pèrdues i guanys, comparatives mensuals i anuals
Planificació i direcció comptables
Amortitzacions i provisions
Preparació d’informes financers per a bancs, proveïdors, etc.
Legalització de llibres oficials i comptes anuals per presentar-los al Registre
Seguiment i supervisió de comptabilitats portades pels nostres clients
Servei de recollida i lliurament de documentació
Desplaçament a les instal·lacions del client per gestionar-te la comptabilitat amb els teus mitjans informàtics i el nostre personal especialitzat
Assessorament mercantil
Assessorem les empreses en les seves obligacions legals i societàries.
Comptes anuals
Assessorament i constitució de societats mercantils
Modificacions estatutàries: canvis d’objecte social, de domicili social, d’administradors i ampliacions de capital
Assessorament en compravendes de participacions
Assessorament, dissolució i liquidació de societats mercantils
Operacions de fusió, adquisició o reestructuració d'empreses jurídiques i personals
Assessorament civil
Assessorem particulars i empreses en totes les qüestions legals que sorgeixen en el dia a dia relacionades amb els seus drets i obligacions.
Assessorament en compravenda d’immobles
Assessorament i gestió de declaracions d’hereus, testaments, inventaris i acceptacions d’herències
Assessorament i gestió de contractes de compravenda i d’arres
Assessorament i constitució de societats civils i comunitats de béns
Assessorament i gestió de propietat vertical i horitzontal: contractes de lloguer d’habitatges i locals de negoci
Contacte

Telèfon: +34 93 211 77 24

WhatsApp: + 34 644 03 02 45

E-mail: info@alfad.es

De dilluns a dijous de 9 a 14h i de 16 a 19h. Divendres de 9 a 14h